GDPR

Allmänt

Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordning (GDPR). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL 1998) och gäller för alla EU-länder.

Övergripande beskrivning och termer

GDPR har tagits fram för att skydda medborgarnas rättigheter avseende hantering och spridning av personuppgifter. Avsikten är att alla invånare inom EU ska kunna känna sig trygga med att deras registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Nuvarande svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR. Det förekommer en hel del olika begrepp när man pratar om GDPR och här listas de som berör dig som är medlem i Våneviks samfällighetsförening.

Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är Styrelsen för Våneviks samfällighetsförening som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad uppgifterna ska användas till. Kortfattat är alla som hanterar personuppgifter i styrelsen (medlemsregister, fakturor mm) personuppgiftsansvariga.

Personuppgift

Medlemsregistret hanterar förhållandevis små mängder persondata och här är det viktigt att skilja på vanliga och känsliga personuppgifter. Det finns inga fält i medlemsregistret som kan fyllas med känsliga personuppgifter. Samfälligheten hanterar följande personuppgifter, namn, adress, telefon, fastighet, samt faktureringsuppgifter. 

Vid val av att registrera sin e-post adress anses det som samtycke till behandlande av den. Du kan när som helst ta bort din e-postadress på de inloggninsbara sidorna. E-post kommer endast användas för att kontakta medlem angående Samfälligheten eller medlemmens fastighet.

Vid enstaka tillfällen hämtar föreningen hem personnummer som behövs vid ansökan om betalningsföreläggande, ex. någon som inte har betalt utdebiterad avgift. Uppgifterna lagras endast på de blanketter som sänds till Kronofogden. Du som är registrerad i medlemsregistret för Våneviks samfällighetsförening har rätt att från och med den 25 maj 2018 få ut en kopia på alla uppgifter som finns lagrade om dig, även sådant som eventuellt lagras i fritextfält i medlemsregistret.

Samtycke

Samtycket till registrering av personuppgifter är en av de viktigaste nyheterna i GDPR. För dig som ägare till en fastighet inom Våneviks samfällighet är detta däremot inte tillämpbart. I och med att en fastighet och eller tomt överlåts så blir du också automatiskt delägare i Vånevik Samfällighetsförening som förvaltar de gemensamt ägda anläggningarna. Samfälligheten behöver inte inhämta samtycke från en ny fastighetsägare då ett ägande av en fastighet också innebär en del i den gemensamt ägda anläggningen.

Registerutdrag

Du har som medlem i Våneviks samfällighet har rätt att från och med den 25 maj 2018 få information om vilka personuppgifter som lagrats om dig. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person.

Personuppgiftsincident

Om ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar så måste den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen inom 72 timmar. Vid eventuellt dataintrång i någon del av samfällighetens register upprättar vi anmälan för alla våra medlemmar. 

Radering

Om det saknas legitima skäl för att behålla personuppgifter registrerade om dig så har Du som medlem rätt att få alla personuppgifter som finns lagrade om dig raderade. Du har som tidigare ägare till en fastighet rätt att få dina uppgifter i medlemsregistret raderade, uppgifter som hänförs till bokföringsregler och redovisningsplikt kan inte raderas.

Kontaktuppgifter


Kontaktform